Stadgar för Humanistiska Föreningen vid Åbo Akademi rf

Home/Stadgar för Humanistiska Föreningen vid Åbo Akademi rf

Stadgar

Humanistiska Föreningen vid Åbo Akademi grundades 1927 för att utveckla samarbetet humanister emellan. Föreningen utvecklades till en stor fakultetsförening men måste läggas ner på 1970-talet då intresset började sina. Idén om en takförening för Humanistiska Fakulteten vid Åbo Akademi återupptogs 1999 då några studenter grundade Humanistgillet. År 2002 tog man tillbaka det ursprungliga namnet Humanistiska Föreningen.

Föreningens namn och hemort

§1

Föreningens namn är Humanistiska Föreningen vid Åbo Akademi r.f., nedan även benämnd föreningen, och dess hemort är Åbo. Föreningens språk är svenska.

Syfte och verksamhetsformer

§2

Föreningens syfte är att ge humanister en gemensam fasad gentemot omgivningen och öka samarbetet mellan de humanistiska ämnesföreningarna vid Åbo Akademi. Föreningen bör även verka för rekrytering av nya studerande till Humanistiska Fakulteten. En viss informations- och rådgivningsverksamhet upprätthålls för att förbereda humanister inför studie- och arbetslivet. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att ordna diskussioner, debatter och möten mellan de olika humanistiska disciplinerna. Föreningen skall sträva efter att öka sammanhållningen bland humanister genom gemensamma evenemang. Föreningen stöder sin verksamhet genom medlemsavgifter, specialföreningsmedel från Åbo Akademis Studentkår samt frivilliga donationer.

Medlemmarna

§3

Varje studerande vid Åbo Akademi som antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen. Utöver detta kan övriga personer vid skriftlig rekommendation av tre medlemmar av föreningen antas som medlem med styrelsens godkännande. Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på framställan av styrelsen kalla en redan graduerad person som avsevärt främjat och stött föreningens verksamhet.

Utträde och uteslutning av medlem ur föreningen

§4

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom en skriftlig anmälan hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han/hon annars underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han/hon genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig. Medlem kan också uteslutas ifall han/hon genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han/hon inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller föreningens stadgar.

Medlemsavgift

§5

Vårmötet beslutar om storleken av den årliga medlemsavgift som tas emot av medlemmar. Hedersordförande och hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgift.

Styrelsen

§6

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen. Styrelsen väljs av höstmötet och bör sträva efter att ha representanter från ämnesområdena språk och kultur samt från Institutionen för psykologi och logopedi. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår.

Till styrelsen hör ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Övriga poster som kan tillsättas är klubbhövding, värd/värdinna, medlemssekreterare, kulturansvarig, informationsansvarig samt högskolepolitiskt ansvarig eller efter behov. Styrelsen bör bestå av sex till elva medlemmar. Om styrelsens arbete stipuleras i Arbetsordning för Humanistiska Föreningen vid Åbo Akademi rf.

Styrelsen håller ett konstituerande möte inom januari månad då styrelsen fastställs.

§7

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då denne har förhinder, på kallelse av vice ordförande, vid behov eller när minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Kallelsen utfärdas via e-post.

§8

Styrelsen är beslutför när ordförande eller vice ordförande samt minst hälften av de övriga styrelsemedlemmarna är närvarande. Omröstning avgörs med enkel majoritet och om rösterna faller jämt avgör ordförandes röst. Vid val avgör lotten.

§9

Avgår ordförande, vice ordförande eller medlem av styrelsen under pågående verksamhetsår kan föreningsmötet i dennes ställe välja en ny för återstående verksamhetsperiod.

Rätten att teckna föreningens namn

§10

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, dock alltid minst två tillsammans.

Ordföranderådet

§11

Ordföranderådet består av föreningens ordförande och sekreterare samt alla humanistiska ämnesföreningars ordförande. Ordföranderådets uppgift är att se till att kontakten mellan ämnesföreningarna och styrelsen hålls. Ordföranderådet sammanträder månatligen, eller vid behov. Föreningens ordförande fungerar som mötesordförande och sammankallare, och föreningens sekreterare fungerar som sekreterare för mötet.

Humanistiska Fakultetsrådets studentrepresentanter bör kallas till mötet.

Förvaltningsråd

§12

Förvaltningsrådet består av klubbhövdingen, samt av de av föreningsmötet valda medlemmarna. Förvaltningsrådet har till uppgift att ansvara för föreningens lokaliteter. Om förvaltningsrådets arbete stipuleras i Arbetsordning för Humanistiska Föreningen vid Åbo Akademi rf.

Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning

§13

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet tillsammans med nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till två verksamhetsgranskare senast fem veckor innan vårmötet. Verksamhetsgranskarna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

Föreningens möten

§14

Föreningen håller två ordinarie möten om året. Vårmötet hålls under tiden januari till mars och höstmötet hålls under tiden november till december. Vid föreningens möten har varje medlem en röst.

Som mötets beslut gäller det beslutsförslag som har understötts av mer än hälften av de angivna rösterna. Omröstning avgörs enligt 8 § i föreningens stadgar.

§15

Styrelsen sammankallar till föreningens möten senast sju dagar före mötet genom kallelsebrev med bifogad föredragningslista. Kallelsen bör nå alla föreningens medlemmar.

§16

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötet öppnas
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras
 3. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns
 5. Fastställande av medlemsavgift
 6. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
 7. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 8. Val av medlemmar till förtjänstteckenskommittén
 9. Val av funktionärer och kommittéer
 10. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
 11. Mötet avslutas

§17

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötet öppnas
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras
 3. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokoll justerare och vid behov två rösträknare
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns
 5. Verksamhetsplanen samt budgeten för följande kalenderår fastställs
 6. Val av ordförande
 7. Val av övriga styrelsemedlemmar till följande år
 8. Val av två verksamhetsgranskare
 9. Val av Kurator
 10. Val av funktionärer
 11. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
 12. Mötet avslutas

§18

Extraordinarie möte hålls då föreningens möte så beslutar, då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst 20 av föreningens medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende.

Extraordinarie möte skall hållas inom trettio dagar efter det att kravet på mötet framställts hos styrelsen. Möteskallelsen skall skickas minst en vecka innan mötet.

Förtjänsttecken och utmärkelser

§19

Föreningens förtjänsttecken tilldelas person som helhjärtat och fördomsfritt verkat för föreningens bästa. Beslut om utdelande av förtjänsttecken fattas av förtjänstteckenskommittén som består av medlemmar tillsatta av vårmötet. Förtjänsttecknet delas ut i samband med föreningens årsfest.

Årsfesten

§20

Föreningens årsfest firas under höstterminen och ordnas av årsfestkommittén som består av årsfestmarskalk och medlemmar tillsatta av vårmötet.

Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

§21

Beslut om ändring av stadgarna och upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande föreningsmöten med minst två tredjedelars majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen.