Styrelseposter

Home/Styrelseposter

 Vad gör styrelsen?

Styrelsen, som helhet, ser till att saker händer i föreningen. Föreningens verksamhet ligger på styrelsens ansvar, och det är alltså styrelsen som ordnar större evenemang som sitzar, gulistävlingen, kulturevenemang och så vidare. Det är dessutom styrelsen som tar hand om kansliet och håller kansliturer. Styrelsen väljs på höstmötet som hålls i november och sitter från nyår till nyår. Det är alltså ett helårsuppdrag. Styrelsen ska enligt föreningens stadgar bestå av minst 6 personer och högst 11 personer.

För att föreningens verksamhet ska vara ännu mer omfattande, kompletteras styrelsen av funktionärer och kommittéer.

Ordförande

Som ordförande ansvarar du för organiseringen av styrelsens verksamhet. Du ser till att saker blir gjorda. Du planerar, förbereder och kallar till styrelsemöten och andra möten. Du håller också kontakt med de andra fakultetsföreningarnas ordföranden. Du agerar som mötesordförande och fördelar uppgifter i styrelsen och ser till att allt blir gjort inom utsatt tid. Som ordförande bör du vara ansvarstagande och ha en bra organisationsförmåga. Ordförandeskap kan fungera på många olika sätt men det viktigaste är att du tar an dig huvudansvaret för föreningens verksamhet. Ordförande måste kunna identifiera styrelsemedlemmarnas styrkor och vara redo att ta sig an även andra styrelsemedlemmars uppgifter ifall det behövs, och ju mera insatt ordförande är i de olika posterna och föreningens verksamhet, desto bättre.

Vice ordförande

Som vice ordförande skall man kunna funktionera som en ställföreträdande för ordförande. Detta innebär att man hjälper ordföranden utföra uppgifter genom att axla ansvaret för ordförandes skyldigheter när ordförande är frånvarande. Det kan vara att ta sig an de uppgifter som vanligtvis sköts av ordföranden, exempelvis att leda dagordningen i ett styrelsemöte när ordföranden inte själv har möjlighet att göra det. En vice ordförande skall vara engagerad och tar gärna friskt på sig lite fler uppgifter än övriga styrelseledamoter samt skall stå till ordförandens förfogande för att hjälpa till med att utföra uppgifter. Vice ordförande ansvarar även för kontakten till ämnesföreningarna inom FHPT.

Skattmästare

Som skattmästare ansvarar du för föreningens ekonomi. I praktiken betyder detta regelbunden bokföring och koll på vad som finns i kassan, så att en rapport om det ekonomiska läget kan ges på styrelsemöte varje vecka. Dessutom ansvarar skattmästaren för ansökan om projektmedel och sponsring. När det blir dags att sammanställa budget för det kommande verksamhetsåret samt bokslut för det gångna året har skattmästaren ansvar för det. Du som är intresserad av denna post bör vara villig att ta dig an utmaningen att hushålla med föreningens medel och vara noggrann i ditt arbete. Inga särskilda bokförings- eller ekonomifärdigheter behövs, du lär dig tekniken på nolltid!

Sekreterare

Sekreterareposten är en viktig, men osynlig, post inom Humanistiska föreningen. Till sekreterarens uppgifter hör att protokollföra styrelsemöten, sammanställa årsberättelsen tillsammans med ordförandet, samt sköta föreningens kommunikationer genom e-mejl och post. Sekreteraren kan du sägas skriva föreningens historia genom dokumentationen.
Som sekreterare gynns du av att vara ordningsam och ansvarsfull. Du behövs vid alla möten, så det är också en fördel att vara mycket plikttrogen. Du har en nyckelpost inom styrelsen, så det är viktigt att du klarar av dina uppgifter.
Sekreterare är en rolig post att inneha i styrelsen. Du får ofta möjlighet att hjälpa andra medlemmar med sina sysslor och dina ”informella” arbetsuppgifter kan vara mycket givande och roliga.

Värdinna/värd

Värdinnans/värdens huvudsakliga uppgifter är väldigt praktiska; du ansvarar för matanskaffningen och -lagningen för olika evenemang och för annat jobb som ingår i att ordna fest. Som värd/värdinna är det bra att vara systematisk, ha bra kunskaper i matlagning och att kunna hålla sig lugn i krävande situationer. Det gäller också att se till att hålla sig till budgeten som man gör upp tillsammans med skattmästaren. Att kunna kommunicera och arbeta med andra är också viktigt eftersom maten lagas tillsammans med andra. Värden/värdinnan är också med i årsfestkommittén, och är såvida med och ordnar årsfesten under sitt år i styrelsen.
Att vara värd/värdinna är mycket givande, och du får se väldigt konkreta resultat av ditt arbete.

Klubbhövding

Som klubbhövding ansvarar du över Humanistiska Föreningens klubblokal. Du är ordförande för Kammarrådet, dvs. de funktionärer som tillsammans med dig förvaltar klubblokalen. Dina viktigaste uppgifter är att hålla möten och se till att alla i Rådet sköter sina uppgifter. Därför ska du också kunna sporra, uppmuntra och belöna för att skapa en god sammanhållning. Du arrangerar och deltar i många fester tillsammans med Rådet och värden/värdinnan, så som klubbis måste du vara förberedd på sena nätter. Klubbisen samarbetar med de övriga klubbisarna och håller aktiv kontakt med föreningar som vill ordna program i lokalen. Posten kräver organiserings- och problemlösningsförmåga – vilket du kommer att få handledning i redan under hösten.

PR-ansvarig

Som PR-ansvarig är du föreningens kontakt utåt och internt. Du har främst hand om föreningens marknadsföring, hemsida och e-post. Du skriver veckomejl till medlemmarna, uppdaterar information på hemsidan vid behov, det är även din uppgift att skapa olika evenemang och anmälningsformulär på hemsidan. Du bör även marknadsföra evenemang via t.ex. facebook-evenemang, planscher, i veckomejlet och eventuellt på andra vis, det gäller att vara kreativ. PR-ansvariga ska även visa vad som händer i föreningen via dess sociala medier som t.ex. instagram och facebook.
PR-ansvarigas uppgifter kräver mycket arbete, men trots detta är PR-posten mycket givande och rolig. En sak som kan underlätta arbetet som PR-ansvarigas är grundläggande IT-kunskaper och ett intresse för marknadsföring.

Kulturansvarig

Kulturevenemangsansvarig är en roll som kan komma att förändras mest till nästa år. Tidigare har det till postens uppgifter främst hört att boka och arrangera kulturevenemang i form av musei-, konsert- eller teaterbesök, men nu utvidgas den kulturevenemangsansvarigas post till att allt mer omfatta att hålla sig och föreningens medlemmar uppdaterade om kulturbranschen. Till detta kan höra att hålla sig uppdaterad om olika kulturinstitutioners verksamhet och om trender i branschen. Posten ska öka föreningens medvetenhet om arbetslivet inom kulturbranschen. Den här posten passar alla som är intresserade av kulturbranschen. Här kommer du att få en möjlighet att tänka ut nya sätt att knyta band mellan arbetslivet och studerande samt nya sätt att erbjuda medlemmar möjligheter att bekanta sig med kulturbranschen.

(Medlemssekreterare)

Medlemssekreteraren har hand om föreningens medlemsregister och är den som behandlar medlemsansökningar.

(Högskolepolitiskt ansvarig)

Högskolepolitik för en fakultetsförening innebär i första hand bevakning av studerandes intressen vid fakulteten – utrymmen, utbildning och kvaliteten på undervisningen. Eftersom det finns studentrepresentanter valda av studentkåren, är den högskolepolitiskt ansvariges uppgift att vara i kontakt med dem och hjälpa till att jobba för studerandes väl. Det här innebär inte politik i traditionell betydelse, utan namnet avser snarare policies inom högskolan (ÅA).